Згідно Наказу МОН від 02.07.2009 N 616 " Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України"

 I. Загальні положення 

     1.1. Психологічна  служба  в  системі  освіти - це сукупність закладів,  установ,  підрозділів  і  посад,  що  складають   єдину систему,   основу  якої  становлять  фахівці  у  сфері  практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги,  методисти,  директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби.
     Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та  підвищення  ефективності  педагогічного  процесу, захист  психічного  здоров'я  і соціального благополуччя усіх його учасників:   вихованців,   учнів,   студентів,   педагогічних    і науково-педагогічних працівників.
     Соціально-педагогічний патронаж   спрямований   на    надання соціально-педагогічної  допомоги  соціально незахищеним категоріям вихованців,  учнів і студентів з  метою  подолання  ними  життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу. 

     1.2. Психологічна  служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців,  учнів  і  студентів, мотивів   їх   поведінки   і  діяльності  з  урахуванням  вікових, інтелектуальних,  фізичних,  статевих  та   інших   індивідуальних особливостей,  створення  умов  для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів. 

     1.3. Психологічна  служба  у   своїй   діяльності   керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про загальну  середню  освіту"  (  651-14  ),  "Про професійно-технічну освіту"  (  103/98-ВР  ),  "Про  вищу  освіту" ( 2984-14 ),  "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ), "Про дошкільну освіту"  (  2628-14 ),  іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

     1.4. Діяльність психологічної служби в системі освіти України забезпечується  практичними  психологами,  соціальними педагогами, методистами  та  директорами  (завідувачами)  навчально-методичних кабінетів  (центрів).  За  своїм статусом працівники психологічної служби  належать  до  педагогічних  працівників  і  відповідно  до
чинного  законодавства  користуються  всіма  правами і гарантіями, передбаченими для них. 

     1.5. Психологічна  служба  співпрацює  з   органами   охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту,  внутрішніх справ,  іншими органами  виконавчої  влади,  а також громадськими організаціями. 

     1.6. Це    Положення   визначає   основні   завдання,   зміст діяльності,  структуру,  управління і  фінансування  психологічної служби системи освіти України в цілому. 

     1.7. Посади  практичних  психологів  і  соціальних  педагогів уводяться в штатні розписи навчальних закладів і установ освіти за умови  наявності  спеціалістів  з  фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом  витрат  відповідно  до  нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів, згідно з додатком. 

            II. Основні завдання психологічної служби 

     2.1. Основні завдання  психологічної  служби  системи  освіти України полягають у:
     сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів, студентів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
     забезпеченні індивідуального   підходу  до  кожного  учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
     профілактиці і  корекції  відхилень  в   інтелектуальному   і психофізичному розвитку вихованців, учнів, студентів. 

     2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:
     діагностика -  психологічне  обстеження  вихованців,   учнів, студентів,  їхніх  груп  та  колективів,  моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку вихованців,  учнів, студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
     корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою  усунення  відхилень  у  психофізичному  та інтелектуальному розвитку і поведінці,  схильності до залежностей та правопорушень, подолання  різних форм девіантної поведінки,  формування соціально корисної життєвої перспективи;
     реабілітація -    надання   психолого-педагогічної   допомоги вихованцям,  учням, студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали  від  соціальних,  техногенних,  природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби,  стреси,  переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
     профілактика -    своєчасне    попередження    відхилень    у психофізичному     розвитку     та     становленні    особистості, міжособистісних стосунках,  запобігання  конфліктним  ситуаціям  у навчально-виховному процесі;
     прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та  особистості  у  різних умовах,  проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку вихованців,  учнів, студентів і складання на цій основі життєвих планів,  визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин. 

     2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох рівнях:
     науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і   формування  особистості  вихованця,  учня,  студента  з  метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань;
     прикладному, на   якому    здійснює    соціально-психологічне забезпечення  процесу  навчання  і  виховання,  включаючи розробку навчальних   програм,   підручників,   професійну   підготовку   і підвищення кваліфікації фахівців;
     практичному, на   якому   забезпечує   безпосередню    роботу практичних психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах. 

     2.4. Діяльність  психологічної  служби  включає  такі основні напрями:
     консультативно-методична допомога        всім       учасникам навчально-виховного  процесу  з  питань  навчання,   виховання   і розвитку вихованців, учнів, студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
     просвітницько-пропагандистська робота       з      підвищення психологічної культури в навчальних закладах та у сім'ї;
     превентивне виховання  (через засоби масової інформації,  під час навчальної діяльності  в  рамках  навчальних  програм  або  як окремого предмета),  метою якого є формування у вихованців, учнів, студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я;  профілактика  алкоголізму,  наркоманії,  ВІЛ-інфекції і злочинності.